รายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

ชุดที่
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
1
96101
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2
96102
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
96301
คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
4
96302
สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น
5
96401
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
6
96402
คอมพิวเตอร์กับการบัญชี
7
96403
คอมพิวเตอร์กับการตลาด
8
96405
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
9
96407
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
10
96408
การจัดระบบฐานข้อมูล
11
96409
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
12
97101
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
13
97301
วัสดุทางการพิมพ์
14
97302
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยการพิมพ์
15
97401
16
97402
การออกแบบทางการพิมพ์
17
97403
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
18
97407
การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
19
97408
ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์
20
97409
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์