รายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (11305)

ภาคการศึกษาที่ 2


 

รายการที่
ชื่อเรื่อง
ความยาว (นาที)
1

มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

18:09

2

Computer Hardware

18:22

3

Computer Software

17:57

4

Data Communications

18:04

5
Letter of Applications

17:22

6

Incompany Communications

18:34

7

Computer in Education

18:39

8

Reading Computer Magazines

20:21
9

Computer Business

19:12

10

Machanic of Writing

19:01