รายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (96409)

ภาคการศึกษาที่ 1-2


 

รายการที่
ชื่อเรื่อง
ความยาว (นาที)
1

มารู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศกันเถอะ

18:38

2

จะจัดองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร

18:46

3

จะปรับองค์การเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร

16:46

4

ลักษณะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี

19:18

5

กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

18:32

6

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการเงินและการธนาคาร

16:41

7

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจบริการ

17:22

8

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจพาณิชย์

18:40

9

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการสื่อสาร

18:12

10

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจขนส่ง

18:37